Algemene Voorwaarden - DiMENSa

Dit zijn de algemene voorwaarden van DiMENSa (Opdrachtnemer) met het KvK-nummer 76946967. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen viainfo@dimensa.nu 


De algemene voorwaarden van DiMENSa worden ter hand gesteld. DiMENSa heeft het recht deze te wijzigen. De laatste versie van deze algemene voorwaarden zal op de overeenkomst van toepassing zijn.


Artikel 1 - Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. DiMENSa: de gebruiker van deze algemene voorwaarden;

b. Opdrachtnemer: DiMENSa;

c. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die, of het bedrijf (rechtspersoon) dat een Overeenkomst aangaat met DiMENSa;

d. Overeenkomst: de overeenkomst tussen DiMENSa en de Opdrachtgever;

e. Opdracht: Overeenkomst;

f. Werkzaamheden: werkzaamheden en diensten die DiMENSa in opdracht van de Opdrachtgever uitvoert.

g. Diensten: alle door DiMENSa en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde diensten. Diensten genoemd op de website zijn hier onderdeel van. Onder andere inhoudende het adviseren & begeleiden van organisaties bij alle aspecten van diversiteit en inclusie, alsmede alle andere door DiMENSa ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden (van welke aard ook) verricht i.h.k.v. een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.

h. Website:https://www.dimensa.nu


Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en opdracht tussen DiMENSa, hierna te noemen: Opdrachtnemer, en u (Opdrachtgever).
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk anders overeengekomen wordt.
 4. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 5. Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.
 6. In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.


Artikel 3 – Offerte, opdracht en overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en hebben een beperkte geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende overeenkomst (en niet voor eventuele toekomstige orders).
 2. Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens verstrekt, mag Opdrachtnemer ervan uitgaan dat deze kloppen en zal zij haar offerte hierop baseren.
 3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
 4. Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, offertes, e-mailberichten en overeenkomsten binden Opdrachtnemer niet.
 5. De overeenkomst komt tot stand wanneer Opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging stuurt naar Opdrachtgever.
 6. De Overeenkomst komt tot stand:

a. nadat de Opdrachtgever de overeenkomst of offerte heeft ondertekend en aan DiMENSa heeft geretourneerd of;

b. nadat de Opdrachtgever via de e-mail akkoord is gegaan met het aanbod en/of de offerte van DiMENSa.


Artikel 4 – De uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de Overeenkomst (waar nodig is) in goed overleg met de Opdrachtgever afstemmen, doch vanuit een professioneel onafhankelijk opstelling.
 3. Opdrachtnemer zal nimmer gehouden haar werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.
 4. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit vanuit haar eigen kantoor of op afgesproken locatie.
 5. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Overeenkomst niet anders voortvloeit.
 6. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, zaken en materialen, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens, informatie en zaken niet tijdig aan Opdrachtnemer verstrekt worden, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 7. Indien de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat ze vrij zijn van virussen en defecten.
 8. De verstrekte gegevens dienen te voldoen aan de door Opdrachtnemer voorgeschreven specificaties.
 9. De Opdrachtgever dient Opdrachtnemer alle bevoegdheden te geven die noodzakelijk zijn om de Overeenkomst uit te kunnen voeren.
 10. Als Opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of informatie of materialen ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen Opdrachtnemer de werkzaamheden moet afronden (de uitvoeringstermijn) pas in als de betaling, info of materialen zijn ontvangen door Opdrachtnemer.
 11. Als voor de uitvoering van de opdracht een (opleverings)termijn is overeengekomen of opgegeven, is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer eerst schriftelijk in gebreke te stellen.
 12. Opdrachtgever en DiMENSa reserveren in onderling overleg een geschikte trainingslocatie indien dit voor uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De opdrachtgever zal te allen tijde een doorslaggevende rol in deze reservering hebben, alsmede de kosten hiervoor dragen.
 13. Alle genoemde of overeengekomen opleveringstermijnen van de (advies)werkzaamheden zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij Opdrachtnemer bij het aangaan van de Overeenkomst bekend waren. Opdrachtnemer spant zich er naar behoren voor in overeengekomen opleveringstermijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. Opdrachtgever kan de opdracht niet ontbinden door termijnoverschrijding van Opdrachtnemer. Dit geldt niet als de uitvoering blijvend onmogelijk is of als Opdrachtnemer de opdracht ook niet uitvoert binnen een door hem opnieuw schriftelijk medegedeelde termijn.
 14. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de werkzaamheden van belang kunnen zijn.
 15. Opdrachtnemer mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.


Artikel 5 - Wijziging van de overeenkomst

 1. Als tijdens de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering ‘t noodzakelijk is om de inhoud van de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
 2. Opdrachtnemer kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Opdrachtnemer zal daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen.
 3. Opdrachtnemer mag een verzoek tot wijziging van de overeenkomst van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.
 4. Indien een vaste prijs is overeengekomen, dan zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
 5. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling of uitbreiding, is ersprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het gebruikelijke tarief betaald worden.
 6. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van DiMENSa op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 7. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen DiMENSa en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging dient schriftelijk te geschieden.


Artikel 6 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer mag de opdracht opschorten als zij door omstandigheden (die buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan ze niet op de hoogte was) tijdelijk haar verplichtingen niet kan nakomen.
 2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
 3. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst middels een schriftelijke of elektronische verklaring te ontbinden, indien:

  a. de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

  b. na het sluiten van de Overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

  c. aan de Opdrachtgever surseance van betaling is verleend;

  d. de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert;

  e. t.a.v. de Opdrachtgever ‘n wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard;

  f. de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van een overname of samenvoegen van ondernemingen.

 4. De Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst op te zeggen, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
 5. Overschrijding van een opleveringstermijn geeft nooit recht aan de Opdrachtgever tot enigerlei schadevergoeding, tot ontbinding van de Overeenkomst of een andere actie jegens Opdrachtnemer. Dit geldt niet in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.
 6. De Opdrachtnemer is tevens bevoegd de overeenkomst op te zeggen indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 7. De Opdrachtgever kan een tot stand gekomen overeenkomst tot het uitvoeren van werkzaamheden opzeggen, mits de Opdrachtgever zich heeft gehouden aan de volgende termijnen van opzegging:

  - twee maanden bij opdracht(en) met een doorlooptijd van 6 maanden of meer;
  - één maand bij opdracht(en) met een doorlooptijd van 5 maanden of minder.

 8. Indien tot opzegging is overgegaan door de Opdrachtgever, heeft de Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst.

 9. Als Opdrachtnemer de opdracht opzegt, zal Opdrachtnemer zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.
 10. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het de Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding.
 11. De Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen van opzegging aanspraak op betaling van de facturen voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden.


  Artikel 7 - Annulering Training, Workshop, Masterclass

  1. 1.Indien de overeenkomst alleen een training, workshops of masterclass betreft is annulering mogelijk. Wat betreft restitutie geldt het volgende:

   a. Indien annulering binnen drie maanden voor aanvang van de training, workshop of masterclass plaats heeft, is Opdrachtgever gerechtigd tot terugbetaling van 50% van de overeengekomen prijs, dan wel verplicht tot betaling van 50% van de overeengekomen prijs indien nog niet tot betaling door Opdrachtgever is overgegaan.

   b. Indien annulering binnen twee maanden voor aanvang van de training of workshop plaats heeft, is Opdrachtgever gerechtigd tot terugbetaling van 75% van de overeengekomen prijs, dan wel verplicht tot betaling van 75% van de overeengekomen prijs indien nog niet tot betaling door Opdrachtgever is overgegaan.

   c. Indien annulering binnen 1 maand voor aanvang van de training of workshop plaats heeft, verliest Opdrachtgever enig recht op terugbetaling en is dan ook verplicht tot onmiddellijke betaling van de overeengekomen prijs over te gaan.

  2. Annulering dient schriftelijk te geschieden.
  3. Alle reeds tot het moment van de beëindiging van de Overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden en overige gemaakte kosten, zoals locatiekosten, catering, aanschaf materialen, communicatiekosten en andere overige kosten worden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
  4. Indien een training, workshop of masterclass, van welk karakter en om welke reden dan ook, door DiMENSa wordt geannuleerd, leidt dit tot een volledige terugbetalingsverplichting voor DiMENSa, tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar moet worden geacht.


  Artikel 8 – Annulering Overeenkomst

  1. Indien de Opdrachtgever een tot stand gekomen overeenkomst of opdracht voor bepaalde tijd tot het uitvoeren van de werkzaamheden annuleert, dan worden annuleringskosten aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De annuleringskosten bedragen: 30% van de resterende, in de opdrachtbevestiging, vastgestelde uren maal het uurtarief van Opdrachtnemer.
  2. Annulering dient schriftelijk te geschieden.
  3. De Opdrachtgever is geen annuleringskosten aan Opdrachtnemer verschuldigd indien partijen in de overeenkomst zijn overeengekomen dat de overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds kan worden opgezegd.
  4. Alle reeds tot het moment van de beëindiging van de Overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden en overige gemaakte kosten worden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.


  Artikel 9 – Prijzen en tarieven

  1. De prijzen en tarieven zijn exclusief eventuele onkosten, zoals reiskosten en verblijfkosten van de Opdrachtnemer en exclusief btw in euro’s en andere heffingen van overheidswege.
  2. De tarieven worden jaarlijks op 1 januari van ieder jaar geïndexeerd (prijsindex CBS).
  3. Opdrachtnemer mag de prijs tussentijds verhogen als er kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan de Opdrachtgever schriftelijk of elektronisch bekend gemaakt.
  4. DiMENSa behoudt zich het recht voor om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.


  Artikel 10 – Facturatie, betaling en incassokosten

  1. Opdrachtgever moet altijd binnen veertien dagen na factuurdatum betalen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
  2. Opdrachtnemer zal maandelijks factureren.Facturatie voor uitgevoerde werkzaamheden geschiedt maandelijks achteraf, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
  3. Indien de overeenkomst alleen een training, workshops of masterclass betreft wordt vooraf gefactureerd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
  4. Betaling vindt plaats zonder enige aftrek, korting, verrekening of opschorting door Opdrachtgever.
  5. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege per direct in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke handelsrente plus 1% verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
  6. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de Opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,-.
  7. De volledige vordering van Opdrachtnemer op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:                                                                                    1.Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;                                                                                                                                                                        2.Opdrachtgever failliet is of in surseance van betaling;                                                                                                                                                                                        3. Opdrachtgever ontbonden of geliquideerd wordt;                                                                                                                                                                        4.Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
  8. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al wijst de Opdrachtgever een andere volgorde van toerekening aan.
  9. Opdrachtnemer kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de Opdrachtgever alle aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen betaald heeft.
  10. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
  11. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
  12. Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.


  Artikel 11 - Aansprakelijkheid

  1. Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Opdrachtnemer.
  2. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €0.00.
  3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
  4. Opdrachtnemer kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: a. een gebeurtenis, die buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, b. zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden; c. enige daad of nalatigheid van de Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de Opdrachtgever te werk zijn gesteld.
  5. De Opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de Opdrachtgever aangeleverde gegevens en stukken onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de Opdrachtgever gegeven instructies. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken ter zake.
  6. De Opdrachtgever dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data, onder meer door middel van het maken van afdoende back-ups. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies.
  7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door (online) diensten of software van derde partijen.
  8. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de Opdrachtgever verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen van de Opdrachtgever.
  9. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen dan wel schade indien voor de uitvoering van de Overeenkomst derden worden betrokken op initiatief van Opdrachtnemer
  10. Opdrachtnemer kan door de Opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de Opdrachtgever.
  11. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
  12. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, omzetverlies, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, verlies of beschadiging van data, vertragingsschade, reputatieschade en opgelegde boetes.
  13. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Opdrachtnemer gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, Althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  14. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer vervallen in ieder geval na één jaar na het moment waarop de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze


  Artikel 12 - Vrijwaring

  1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.
  2. Als derden Opdrachtnemer aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
  3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Opdrachtnemer zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Opdrachtnemer, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  4. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.


  Artikel 13 - Overmacht

  1. Opdrachtnemer hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
  2. Als Opdrachtnemer zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Opdrachtnemer het nagekomen deel factureren.
  3. Van overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer is onder andere sprake indien Opdrachtnemer verhinderd wordt haar verplichtingen uit de Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: storingen in de verbindingen van internet, virusinfectie of computer-vredebreuk door derden, stroomstoring, weersomstandigheden, natuurrampen, pandemie, verkeersstoring, stakingen, diefstal, brand, ziekte van de natuurlijke persoon die namens Opdrachtnemer de Overeenkomst uitvoert, overheidsmaatregelen en fouten in software of (online) diensten van derden. Onder overmacht wordt tevens begrepen iedere gebeurtenis of omstandigheid ten gevolge waarvan nakoming door Opdrachtnemer zo bezwaarlijk en/of kostbaar is geworden in vergelijking met de omstandigheid ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst dat nakoming in redelijkheid niet meer kan worden verlangd.
  4. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers van Opdrachtnemer ten gevolge waarvan Opdrachtnemer haar verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.
  5. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 3 maanden, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.


  Artikel 14 - Geheimhouding

  1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Opdrachtnemer alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.
  2. Opdrachtnemer zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Opdrachtnemer optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
  3. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.
  4. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


  Artikel 15 - Intellectuele eigendom

  1. Opdrachtnemer behoudt alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
  2. Opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij Opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn.


  Artikel 16 - Klachtenregeling

  1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever deze schriftelijk te zenden aan info@dimensa.nubinnen een termijn van dertig dagen.
  2. Het indienen van een klacht ontslaat Opdrachtgever niet van de betalingsverplichting, tenzij en voor zover DiMENSa aan opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat DiMENSa de klacht gegrond acht en er over een gewijzigde betalingsverplichting schriftelijk overeenstemming is bereikt.
  3. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
  4. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk na de oplevering aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
  5. Indien een klacht gegrond is, dan zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
  6. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, dan zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.


  Artikel 17 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Opdrachtnemer gevestigd is.
  2. Alvorens partijen besluiten het geschil voor te leggen aan de rechter zal het conflict aan een onafhankelijke & onpartijdig mediator voorgelegd worden.


  20200901